Korkein hallinto-oikeus tyrmäsi päästöpohjaisen autoverotuksen

Kerroimme 10.2.2013 lukijoillemme Kouvolan hallinto-oikeuden päätöksistä, joiden mukaan Suomen tuontiautojen CO2-päästöperusteinen verotuskäytäntö on syrjivä. Tulli oli valittanut ko. päätöksistä, mutta korkein hallinto-oikeus on tänään antamassaan vuosikirjapäätöksessä KHO 2014:182 ratkaissut vastaavan toisen autoverotustapauksen verovelvollisen hyväksi Kouvolan hallinto-oikeuden aiempien päätösten mukaisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä hiilidioksidipohjaiselle autoverotukselle merkittäviä ongelmia sen tuontiautoihin kohdistuvan syrjivyyden vuoksi, mutta käytettyjen tuontiautojen verovelvollisten kannalta kyseessä voi olla tuhansien eurojen joululahja. Suomen valtiolle saattaa sen sijaan perusteettomasti perittyjen autoverojen palautuksesta koitua jopa 50-100 miljoonan euron kustannukset. Arvion mukaan jopa noin 60.000 suomalaista saisi takaisin maksamiaan autoveroja ja veroja palautettaisiin keskimäärin 1.000 euroa per auto.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli tulliasiamiehen valituksesta kysymys siitä, tuleeko autoverolain 5 a §:n mukaisesti määräytyvää päästöperusteista veroprosenttia soveltaa ennen mainitun säännöksen voimaantuloa toisessa jäsenvaltiossa käyttöön otettuun autoon.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei tulliasiamiehen esittämillä perusteilla ollut syytä muut­taa hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta. A oli vuonna 2008 tuonut Suomeen Saksasta ostamansa Saksassa vuonna 1998 käyttöön ote­tun Ferrari-merkkisen henkilöauton. Tulli oli autoverotusta toimittaessaan soveltanut veron osuutta määrätessään 1.1.2008 voimaan tullutta autoverolain 5 a §:n mukaista auton hiilidioksidipäästöihin perustuvaa järjestelmää. Veron osuudeksi oli määrätty 31,50 pro­senttia auton vähittäismyyntiarvosta. Hallinto-oikeus katsoi A:n valituksen johdosta anta­massaan päätöksessä, että autoverolain 5 a §:n mukaisen hiilidioksidi­pääs­töön perustuvan veroprosentin käyttäminen voi johtaa siihen, että Suomeen tuotavasta ajo­neu­vosta kannetaan autoveroa enemmän kuin mitä on jäljellä vastaavassa Suomessa ensire­kis­te­röidyssä ajoneuvossa, ja vahvisti A:n ajoneuvoon sovellettavaksi veron osuudeksi 29 pro­senttia. Asia palautettiin Tullille uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen muilta osin. Hallinto-oikeus ei ole tutkinut palautettavalle verolle maksettavaa korkoa koskevaa vaatimusta.

Kouvolan hallinto-oikeuden aiemmissa vastaavissa tapauksissa 5.2.2013 hallinto-oikeus katsoi, että “hiilidioksidipäästöihin perustuva verotus muodostuu syrjiväksi vuonna 1999 voimassa olleen lain aikana ensirekisteröityihin vastaavanlaisiin ajoneuvoihin verrattuna. Tässä tapauksessa syrjimättömänä veron osuutena on pidettävä laissa 266/2003 määriteltyä 29 prosenttia”. Päätöksissä enemmistön kanta voitti 2-1. Päätökset koskivat vuonna 1999 ja 2007 käyttöönotettuja tuontiautoja. On kuitenkin huomioitava, että päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia, eli asianosaiset voivat vielä valittaa niistä.

Päätökset tarkoittavat, että esim. 40%:n mukaan verotettua suuripäästöistä tuontiautoa olisi tullut verottaa vain yleisen veroprosentin 29% mukaan, jota sovellettiin tuontiautoa vastaavaan Suomi-autoon käyttöönottohetkellä. Jos kannettu veron määrä ylittää yleisen veroprosentin mukaisen 29% määrän, on se syrjivä siihen nähden, mitä vastaavasta autosta olisi kannettu veroa käyttöönottohetkellä Suomessa.

Tuontiautojen autoverotuksessa valitusaika on kolme vuotta verotuspäätöksen antopäivää seuraavan kalenterivuoden alusta. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2011 ja sen jälkeen verotettujen autojen osalta valitusaika on vielä voimassa. Käsillä olevat ratkaisut koskettavat kaikkia suurempipäästöisiä ennen 1.4.2009 käyttöön otettuja tuontiautoja, jotka on verotettu 1.4.2009 jälkeen päästöperusteisen autoveron mukaisesti. Hallinto-oikeuden päätöksien perusteella valitus voidaan tehdä myös ajoneuvoista jotka on ensi kertaa otettu käyttöön Suomessa vielä niinkin myöhään kuin 3/2012. On otettava huomioon että verotus nousi huhtikuussa 2012.

Autohullut.fi suosittelee, että mikäli oman tuontiautosi valitusaika ei ole vielä umpeutunut ja jos veroprosenttina on sovellettu yli 28-29%, niin verotuksesta kannattaa valittaa kiireellisesti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen KHO 2014:182 nojalla ja siihen vedoten. Valitusaika vuonna 2011 verotetuista autoista päättyy 31.12.2014. Tässä on Tuulilasin käyttäjän “hemi8” pikaohje autoverovalituksen tekemiselle autoveron palautuksen vanhentumisen katkaisemiseksi.

Lähteet:
Korkein hallinto-oikeus, KHO 2014:182
Tullin tiedote

Muita artikkeleita aiheesta:
Verkkouutiset
Helsingin Sanomat
Talouselämä
Ilta-Sanomat

JAA JUTTU / SHARE THIS:

Autoilun verotus kokonaan uusiksi – Jorma Ollilan työryhmä julkaisi esityksensä

Jorma Ollilan vetämä työryhmä on tänään 16.12.2013 klo 10 alkaen pidetyssä tiedotustilaisuudessa julkistanut Suomen uuden autoilun verotusjärjestelmän ja luovuttanut työryhmän raportin liikenneministeri Merja Kyllöselle (vas.). Työryhmän esitys on pääpiirteissään, että nykyinen autovero (rekisteröintivero) sekä ajoneuvovero (vuotuinen käyttömaksu) korvattaisiin kilometripohjaisella satelliittipaikannukseen perustuvalla käyttöverolla. Muut ajoneuvokohtaiset verot poistuisivat. Kilometrivero ei kuitenkaan koskisi kuorma- ja linja-autoliikennettä.

Tiedotustilaisuuden tietojen perusteella kilometrivero olisi Co2-päästöihin perustuva ja esim. 160 g/km Co2-päästöillä maksu olisi 3,3 senttiä/km. Noin 17 000 kilometrin ajomäärällä verotuksen taso olisi sama kuin nykymallilla. Seuraavan, vuonna 2015 valitun eduskuntakauden aikana hallitus linjaisi ehdotuksen lopullisen sisällön ja muutokset tulisivat tämänhetkisten tietojen mukaan voimaan viimeistään 2022-2025.

Työryhmän raportissa on esitetty seuraavat esimerkit:

–Ford Focus 1,0 Eco Boost, 109 g/km, 2,02 senttiä/km
–Nissan Qhasqai 1,6 L, 139 g/km, 2,68 senttiä/km
–Toyota Avensis 1,8, 152 g/km, 3,05 senttiä/km
–Volvo Xc 60 D5, 169 g/km, 3,59 senttiä/km

Kilometrimaksut voisivat vaihdella myös alueellisesti. Kokonaisuutena veroja olisi tarkoitus kerätä yhtä paljon kuin aiemmin, joten muutos ei keventäisi autoilijoiden verorasitusta. Kaikissa autoissa pitäisi olla seurantaa suorittava laite. Laitteet maksaisivat koko autokantaan yhteensä n. 330 miljoonaa euroa. Laitteen hinnaksi on arvioitu 100 euroa. Järjestelmän investoinnit maksaisivat 130 miljoonaa euroa.

Autoja seurattaisiin satelliitilla. Tiedot siirrettäisiin esimerkiksi kuukausittain verottajalle. Verottajalle siirrettäisiin rajallinen määrä tietoa viivästettynä niin, että vain verotuksen kannalta tärkeät tiedot menisivät verottajalle.

Autohullut.fi oudoksuu esitettyä monimutkaista verotusmallia, joka on altis virheille ja joka nostaa esiin huolen tietoturva- ja yksityisyydensuojakysymyksistä. Olennaisesti sama lopputulos saavutettaisiin huomattavasti yksinkertaisemmin, oikeudenmukaisemmin ja pienemmin kustannuksin nostamalla polttoaineiden veroa. On myös varsin erikoista, että runsaasti saastuttava ja liikennekuolemia aiheuttava raskas liikenne esitetään jätettäväksi kokonaan verotuksen ulkopuolelle. Ehdotettu malli tuskin ainakaan lisäisi liikenneturvallisuutta.

Aiempi artikkeli asiasta löytyy täältä. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote löytyy täältä ja työryhmän raportti täältä.

Lähde: Ollilan työryhmän raportti, YLE

JAA JUTTU / SHARE THIS:

HS/Ollilan työryhmä: Autovero poistuu ja kilometrimaksu tilalle?

500px-Emblem-money.svg

Autoverotukseen on suunnitteilla merkittäviä uudistuksia. Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työryhmän lähtökohtana on, että autoverotuksen painopiste siirtyisi lähes kokonaan auton käyttöön. Helsingin Sanomien saamien tietojen mukaan Jorma Ollilan johtaman työryhmän tänään julkistettava raportti esittää, että autovero (rekisteröintivero) poistuisi kokonaan ja autoilun nykyistä verotusta olisi tarkoitus korvata suurilta osin kilometripohjaisella maksulla. Tienkäyttömaksut on selvityksessä porrastettu kahteen luokkaan. Suurimpaan osaan Suomea kaavaillaan Helsingin Sanomien mukaan korkeampaa kilometripohjaista tiemaksua. Tämä maksu olisi 6,8 senttiä tiheämmin asutuilla alueilla tai 3,4 senttiä per kilometri harvaan asutuilla alueilla. Hyvänä puolena uusien autojen hinta laskisi muutoksen ansiosta merkittävästi ja keskimääräisen auton kohdalla autoveron säästö eli hinnan lasku on jopa 7.000 euroa. Uudessa mallissa kiinteät auto- ja ajoneuvoverot korvattaisiin ajoneuvon käyttöön liittyvillä maksuilla. Uusien autojen hintojen laskiessa Suomen vanha (Euroopan vanhin) autokanta alkaisi uudistua nopeammin.

Shellin hallituksen puheenjohtajan Jorma Ollilan johtama työryhmä esittelee raporttinsa tuloksia sidosryhmille tänään maanantaina. Autoveromuutoksen aikataulusta ei ole vielä tietoja, mutta todennäköisesti uudistuksesta kuultaisiin lisää vielä tämän syksyn aikana ja aikaisintaan uudistus voisi tulla voimaan 1.1.2014, jos eduskunta hyväksyisi sen loppuvuodesta ja tätä koskeva hallituksen esitys annettaisiin syksyn aikana. Yleensä autoveromuutokset ovat ajoittuneen juuri syksyyn ja koska uusien autojen myynti todennäköisesti pysähtyy autoveromuutosten vuoksi, olisi muutokset syytä toteuttaa kertarysäyksellä nopealla aikataululla.

Päivitys 3.9.2013:

Tienkäyttömaksuja pohtiva työryhmä jättää raporttinsa liikenneministeri Merja Kyllöselle (vas.) 16. joulukuuta. Kyllösen mukaan odotettavissa olisi useamman vuoden siirtymäaika.
Helsingin Sanomien kartta maksualueista löytyy täältä.

Asiasta lisää:

Lähde: Helsingin Sanomat ja HS:n verokartta / Jorma Ollilan autoverotuksen kokonaisuudistuksen työryhmä

Kuva: GNOME

JAA JUTTU / SHARE THIS:

Tulli taipui autoverotuksen ELV-kiistassa

Autoverotuksessa on käyty taas uusi taisto Suomen tullia vastaan, joka aiempaa kaavaa noudattaen on ratkaistu autontuojien hyväksi.  Korkein oikeus (KKO) ratkaisi ns. ELV-asian tuontiauton maahantuoneen tahon eli asiassa olleen yksityisoikeudellisen kanteen kantajan hyväksi. Vahingonkorvausten saaminen ELV-tapauksissa ennen vuotta 2006 edellyttäisi kuitenkin yksityisoikeudellisten kanteiden nostamista, kun tulli ei ole suostunut palauttamaan ELV-veroja vuosia 2006-2009 edeltävältä ajalta. Nyt tulli on taipunut ja julkaissut verkkosivuillaan tiedotteen, jonka mukaan ennen vuotta 2006 autoveropäätöksen saaneet voivat tehdä tullille vahingonkorvausvaatimuksen autoverosta kannetun arvonlisäveron (ELV) palauttamiseksi.

Asiassa on kyse ns. ei-arvonlisäverosta (ELV, 22%), jota perittiin vuoteen 2009 saakka kaikista tuontiautoista autoveron määrästä laskettuna autoveron lisäksi. Yhteisöjen tuomioistuin (EY-tuomioistuin, myöh. EU:n tuomioistuin) katsoi 19.3.2009 antamassaan tuomiossa C-10/08 (komissio v. Suomi) ELV:n nimenomaiseksi laittomaksi. Tämän ratkaisun jälkeen tulli päätti lopulta palauttaa oma-aloitteisesti vuosina 2006-2009 perityt ELV:t, mutta se ei palauttanut ennen vuotta 2006 maahantuoduista ja verotetuista tuontiautoista ELV-osuuksia, vaikka ne oli jo vuonna 2002 todettu laittomiksi EU:n tuomioistuimen toimesta, mikä siis vahvistettiin EU:n tuomioistuimen ratkaisulla vuonna 2009. Suomen viranomaisten ja valtion yleinen näkemys ja neuvo erityisesti valtiovarainministeriön virkamiesten toimesta on ollut vuoteen 2009-2010 saakka, että ELV oli laillinen, vaikka oikeusoppineet yleisesti arvostelivat tätä näkemystä ja tuomitsivat ELV:n laittomaksi jo vuonna 2002. Epäselvän oikeustilan aiheutti Korkein hallinto-oikeus (KHO), joka katsoi EU:n tuomioistuimen ennakkoratkaisun saatuaan päätöksessään 16.12.2002 taltionumero 3318 (KHO 2002:85), että henkilön tuomalle ajoneuvolle voitiin määrätä ELV:iä, mutta veron oli oltava määrältään samalla tavoin syrjimätön kuin itse autoveron. Suomen valtio ja tulli katsoivat tämän antavan oikeutuksen ELV:n perimiselle, vaikka tosiasiassa KHO tulkitsi EU:n tuomioistuimen ennakkoratkaisua virheellisesti.

Lopullinen naula ELV:n arkkuun tulikin siis vasta vuonna 2009 EU:n tuomioistuimen uuden ratkaisun myötä, mutta avoimeksi jäivät ennen vuotta 2006 maahantuodut ja verotetut ajoneuvot, joista tulli/valtio ei oma-aloitteisesti suostunut palauttamaan ilmeisen laittomiksi todettuja ELV-veroja.

KHO olisi voinut kunnostautua vuonna 2010 ja oikaista aiemmat vääryydet, mutta valitettavasti vuonna 2010 KHO järjesti jälleen autontuojille ikävän yllätyksen, kun se hylkäsi vuosikirjaratkaisuissaan KHO:2010:44 ja KHO:2010:45 purkuhakemukset, jotka koskivat vuonna 2003 tuotuja autoja, joista oli peritty laiton ELV. KHO:n tiedote ratkaisuista löytyy täältä. Ratkaisuja voi vain oudoksua oikeusturvan ja perusoikeuksien näkökulmasta, sillä niissä on ilmeisesti suosittu valtion rahallista etua yksityishenkilöiden oikeuksien kustannuksella.

Onneksi KHO:n ratkaisusta lannistumattomat aktiiviset autontuojat nostivat kuitenkin yksityisoikeudellisia kanteita, joista yksi nyt KKO:n uusimmassa ratkaisussa 2013:58 hyväksyttiin, eli tulli/valtio velvoitettiin maksamaan vahingonkorvauksena laittoman ELV:n määrät kantajalle. Tällainen yksityisoikeudellinen prosessi on kuitenkin työläs, aikaa vievä ja kallis, minkä vuoksi on yleisesti vaadittu, että tulli palauttaisi ELV:t myös ennen vuotta 2006 maahantuoduista autoista. Tähän tulli ei ole suostunut.

Tulli on kuitenkin lopulta yleisen mielipiteen vaikutuksesta taipunut ja julkaissut verkkosivuillaan tiedotteen, jonka mukaan ennen vuotta 2006 autoveropäätöksen saaneet voivat tehdä suoraan tullille vahingonkorvausvaatimuksen autoverosta kannetun arvonlisäveron (ELV) palauttamiseksi. Näin kallis ja aikaavievä yksityisoikeudellinen prosessi on vältettävissä.

Autohullut.fi suosittelee, että jokainen ELV:iä maksanut autontuoja jättäisi tullille valituksen tiedotteen ohjeiden mukaisesti oikeudenmenetysten välttämiseksi. Kysymyksessä ovat jokaisen autontuojan kohdalla tuhannet, jopa kymmenet tuhannet eurot!

PÄÄSTÖPERUSTEINEN AUTOVERO MYÖS LAITON?

Autoverotusasioissa vuosi 2013 on ollut vilkas ja kaikilta osin myönteinen tuontiautoilijoille. Aiemmin tänä vuonna tulli/valtio hävisi jutun, jossa ennen vuotta 2009 maahantuotu ajoneuvo verotettiin päästöperusteisen autoveron veroprosentilla, mikä todettiin laittomaksi. Asiasta löytyy Autohullut.fi:n kattavampi artikkeli täältä ja täältä.

Autoveroasioihin perehtynyt lakimies Petteri Snell neuvoi myös ennen vuotta 2010 maahantuotujen autojen omistajia valittamaan autoveropäätöksestä, mikäli sovellettu veroprosentti ylitti 28-29%. Valitusaika vuoden 2010 päätöksistä kuitenkin umpeutuu vuoden 2013 lopussa. Näin ollen on suositeltavaa laatia tästäkin asiasta tullille oikaisuvaatimus mahdollisimman pikaisesti oikeudenmenetysten välttämiseksi.

Lähde: TulliKHO, KKO, EU, HS

JAA JUTTU / SHARE THIS:

Lakimies Petteri Snell kehottaa valittamaan tuontiautojen autoveropäätöksistä

scales_of_justice

Päivitys 19.12.2014: Lue päästöpohjaista autoveroa tuontiautoissa koskeva tuorein juttumme KHO:n päätöksestä tästä.

Kirjoitimme helmikuussa, kuinka Kouvolan hallinto-oikeus oli tyrmännyt päästöperusteisen autoveron tuontiautojen verotuksessa. Iltalehden mukaan tulli on hakenut muutosta päätökseen, joten lopullinen KHO:n ennakkoratkaisu asiassa saataneen vasta ensi vuonna. Iltalehden haastatteleman autoverotuksen asiantuntijalakimies Petteri Snellin mukaan taustalla on todennäköisesti myös valtion pyrkimys pelata lisää aikaa, jolloin valitusoikeus umpeutuu mahdollisimman monen tuontiautotapauksen kohdalla.

Autoveroasioissa valitusaika on kolme vuotta tuontiajankohdan kalenterivuoden päättymisestä lukien, joten viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä valitus tulee jättää kaikista vuonna 2010 verotetuista tuontiautoista. Autohullut.fi neuvoo valittamaan kaikista 2010 tai sen jälkeen verotetuista tuontiautoja koskevista verotuspäätöksistä aiemmassa kirjoituksessamme esitetyn mukaisesti.

Lähde: Iltalehti.fi

JAA JUTTU / SHARE THIS: